تبلیغات
...................هر چی - ...:::::::::::من شعر میگم در چت نمونه هاش رو ببینید:::::::::::...

توضیح این كه در چت بچه ها 3 كلمه میگفتند در وصف خودشون و من هم در 4 تا 7 دقیقه  باید شعر می گفتم نتایج جالبی در آمد توجه كنید


   حنا گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ تنهایی، منو ، زندگی


یه روز رو سیم برق دو كفتر نشستن //// ا اینا كه نیما و حنا هستن //// بال میزدن پر می زدن //// نوك به نوك هم میزدن //// باد وزونی اومد //// منو برد و زمین زد //// حنا گریه میكرد //// چه پر و بالی می زد //// میگفت نیما تنهام نزاری //// بگو دوسم میداری //// پرت شكسته ببینم //// چشماتو باز كن عزیزم //// گفتم من زنده ام //// سر به سرت میزارم //// حنا تو زندگیمی //// داری بچه میاری //// من نباشم چی میشه //// بچه ات فقط یتیم میشه //// خلاصه خوش بودن با هم //// ادامه باشه بعدن   یلدا گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ كوچولو ، ناناز ، جیگریه روز اومدم چت //// با یه دل پر از درد //// هیچ كس نبود ای بابا //// بغض داشت خفه ام می كرد //// یهو نانازی اومد //// هی داشت نگاهم میكرد //// گفتم سلام جیگرم //// درد و بلات به سرم //// اسمت چیه عزیزم //// نری از اینجا گلم //// با او خط ( منظور سایز تایپ ) كوچولوش ////نوشت كه من یلدا ام //// وقت ندارم باید برم //// منم گرفته دلم //// میرم با حسن بپرم //// نیما قصه داره //// دیگه یلدا نداره ////   عسل گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ موهای بلند ، مهربون ، خوشگلمیخوام بگم دوست دارم //// از این كارا هم بلدم //// عسل من مهربون من //// دنیات شده جون من //// از دیروز كه دیدم تو رو من //// دیدم با اون موهای بلند //// ور میری خسته نشدی //// نگاه می كنی هی به آینه ی سمند //// به خدا خوشگلی عزیز //// نازو ادا برام نریز //// داستان ادامه داره //// نیمایی عسلی دارههنگامه گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ نیما ، تك پر ، دعوا ( تیر دادم باشه )

سوارماشینم كه شدم //// از مدرسه دخترا رد میشدم //// تك پرم و دیدم //// از خوشحالی خندیدم//// منتظر اتوبوس بود//// آخه همسایمون بود //// ابروش ولی كمون بود//// یه پسره اومد بهش گیر داد //// میشناختمش اسمش بود تیر داد //// رفتم و كردم دعوا ////.بی انصاف هی فوحش میداد ////هنگامه میگفت ولش كن //// نزن تو سرش نیما //// خنگ میشه بخدا //// ولوله ای شد اونجا //// دعوا شدا بچه ها //// خلاصه تو كلانتری //// منوهنگامه یه وری //// تیر داد سر شكسته اونوری //// ادامه دارهسارا گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ سارا غمگین امید


رفتم تو پارك نشستم //// بستنی بود تو دستم //// داشتم میزدمش لیس//// دیدم كه سارا جون نیس //// هی دنبالش می گشتم /// بستی آب شد رو دستم /// غمگین شدم پس كو سارا //// چرا نمی ده جواب ما را /// از اون دورا دیدمش //// با شكلك خندوندمش /// گفتم شدم نا امید //// هر چی كشیده بودم پرید /// كجا رفتی تو دختر /// نكردی فكر منو اصلا /// گفت رفته بودم تاپ بازی /// نگران شدی به خاطر من /// نیما بریم بازی كنیم /// اللهكلنگ و سر سر بازی كنیم /// اینم دوست دختر ما /// بریم خاله بازی كنیم


یلداگفت : با این 3 كلمه و در مورد من باشه كه برم پاریس بسرا ؟پاریس-عشق-جوجو . 
آژانس اومد در خونه //// یلدا گفت ماشین اومده //// سوار ماشین شدیم //// هل هلی راه افتادیم //// 2 تا بچه داشتیم //// اسماشونو ممد و مهناز گذاشتیم //// داشتیم میرفتیم پایرس//// بعد اگه شد بریم زیارت سوئیس //// یلدا هی غور میزد //// تو سر بچه میزد //// هی می گفت دیر نشه نیما //// نمونیم از پروازمونا//// بچه ها شلوغ نكنید //// دستتونو ازپنجره بیرون نكنید//// مهناز گریه میكرد//// جوجوشو بهونه میكرد//// خلاصه رسیدیم فرود گاه //// دویدن تو سالن بچه ها //// سواره بر تیاره //// رفتیم طرفه خارجه //// من كه همش خواب بودم //// پاریس بیدار شدم //// برج ایفل رو دیدم //// هوس قلیون كردم ////سوار تاكسی شدیم //// گفتیم كجاها بریم //// یلدا گفت آقا هه ////بریم شانزه ریزه //// یلدا به فكر خرید بود //// نیما به فكر دو سیب بود //// یه هتلی اونجا بود //// چند تا ستاره روش بود //// یارو كه پشت میز بود //// انگاری صاحبش بود //// می گفت یواژه یوژه //// گفتم چه خوب بلده //// بلبلی حرف میزنه //// داش ما یه اتاق می خوایم //// با ماهواره ی هایكلاس میخوایم //// دو خوابه باشه آقا //// مزاحم نشن بچه ها //// بارو هالیش نمی شد //// زبون ما رو بلد نمی شد //// خلاصه دعوا كردیم //// زدیم ولی كتكی خوردیم//// عشق یلدا پاریس بود//// هیف همشون یه خواب بود ////سارا گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟  ازدواج ماشین گلابی 

وای خدا دیر شده //// سارا كفری شده //// میرفتم گل فروشی //// سا را میزنگیدكوشی //// رسیدم در مغازه //// ماشین عروس آماده //// یارو گل كاشته بود //// میوه ، گلابی گذاشته بود //// رمان رو دستگیره ها //// ساعت 5 شده ها //// ماشین رو كه برداشتم //// دنده رو 5 گذاشتم //// رسیدم به آرایشگاه //// سارا دیر شده ها //// امشب عروسیمونه //// میرفتیم تو آشیونه //// عروس و داماد كیه//// سارا و نیما جونه //// همه خوشحال بودن //// داشتن قر می دادن //// بیشتر شون مست بودن //// حاجیا كه خز بودن //// كرده بودیم ازدواج //// فامیلا همه حاجو واج //// من پدرم در اومد //// سارا رو آوردم به دس //// باباش مخالفم بود /// میگفت  سارا میخونه درس //// وای خدا باور كنم //// سارا توی قلبمه //// بایدفریاد كنم //// سارا دیگه پیشمه //// عروسی كه تموم شد //// اصل داستان شروع شد //// بوق بوق كنان تو خیابون //// ویراژ با سمند ال ایكسمون //// سارا همش می خندید //// داد زد و هورا كشید //// گفتم عسل نیما //// ببین چی می گما //// الان یه آرزو كن //// بعد نیما رو بوسش كن //// سارا كمی فكر كردش //// چشماشو خیره كردش //// حیاش ولی منو كشت //// با لب زمزمه كردش //// گفت نیما یه چیزی بگم //// میدونی بیخ ریشتم//// تو منو داشته باش //// من همه دنیات میشم //// آرزوم اینه كه //// تا وقتی زنده باشم ///تا هر جا كه با تو باشم ////تو رو دوست داشته باشم //// الان 5 ساله  میگذره //// سارا 3 تا بچه داره //// عبد الله و ید الله و فاطی //// زندگیمون باشه به شادیشبنم گفت : با این 3 كلمه و در موردتنهایی  بسرا ؟ غم شبنم مرگ
شبنم كه خواب بود //// با چشمای خواب آلود //// تلفن داشت زنگ میزد //// شبنم توجه نكرد //// گوشی رو برداشت گفت بله //// كیه كه كارم داره //// از بیمارستان بود //// فوری برسونید زود //// نیما تصادف كرده //// باید بشه عمل زود //// شبنم گریه میكردش //// غم بزرگی بودش //// رسید تو بیمارستان //// هوار نیما كجاست هان //// نیما اتاق عمل بود //// دكتر بالا سرش بود //// یه یارو هم انجا بود//// انگار این نیما رو زده بود ////دكتر اومد از ای سی یو //// شبنم گفت پس نیما كو //// دكتر سری تكون داد ////اخمی رو ابرو ها داد //// گفت عمل نداد جواب //// تسلیت می گم خانم //// نیما ت رفته توی خواب //// شبنم بیهوش شدش //// از مرگ نیما جونش //// وقتی بهوش اومدش//// می گفت باید ببینمش //// رفت تو اتاق بیست و دو //// نیما رو تخت بود ولو //// سرش باند پیچی بود //// جیگر شبنم كه خون بود //// گفت این بود رسمش با وفا ///// بشیم ما از هم جدا //// من دیگه كی رو دارم//// جز تو كسی ندارم //// یادته نیمای من //// میرفتی قربون من //// دست نیما رو گرفتش //// یاد روزی كه گفتش //// شبنم نیما تا آخرش //// هست نمیزنه زیر قولش //// خلاصه شبنم تنها شد //// از دنیا دیگه خسته شد ///// مگه میشه بی نیما بود ////زندگیمون زیبا بود//// كی دیگه شعر بگه برام//// عسل عسل كنه برام//// 1 سال از اون روز گذشت //// شبنم سر خاكش رفت //// یه شاخه گل تو دستش //// یه دنیا غم رو دلش //// داستان ادامه داره //// شبنم نیما ندارهشیلان گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟  شیلان-لئوناردو داوینچی-دوبرمن ( اسم سگ شیلانه )


رفتم ایستگاه مترو//// دیدم یه دونه تابلو //// با اسم نقاش نو //// زده بود افتتاحشو //// خوب من كه كنجكاو شدم ! //// سوار واگن شدم //// قیطریه پیاده شدم//// ادرس رو جویا شدم //// وای چه نقاشیایی //// با چه سبك های خاصی //// زیاد بدون 50 تا ////ولی همشون خیالی //// یه خانم خوشگله //// اسمش رو گفت شیلانه //// به من میگفت كه اینجا //// گالری ماله منه //// خوشت میاد از تابلو //// بگم بپیچه كادو //// تخفیف یه كمی داره ////اصلا قابل نداره//// یه سگ كنارشم بود //// وزوزی یه كم باهال بود //// اسمشو گفت دوبر من //// نگاه میكرد چپ چپ به من //// گفتم خانم اومدم اینجا //// بگم تو گالری شما //// از كدوم تابلوها //// بخوره به كار ما ////به نظر شما //////// لئوناردو داوینچی///// یا دفتر نقاشی //// شیلانه مونده بود ////حرف نیما چی بود //// گفت آقا چه سبكی میخواین//// سفارش بدین الان //// می كشم براتون//// از مورچه تا اسمان //// نیما كه مونده بود //// آخه كلاس گذاشته بود ////حالا چی باید بگه//// آخه كم آورده بود//// گفت نیما خانم //// بنظرم نقاشیتون //// جالبه فقط كارتون //// نمیخوره به شغلمون//// من میوه فروشم //// قبلا هندونه میفروختم //// الان اومدم اینجا//// تابلو واسه میوه ها //// بكشین باید برم ///// نیست كسی در مغازم //// شیلان تو گوشش زدش /// از گالری بیرون انداختتش //// اینم داستان ما //// نیما نیای دیگه اینجا ها


شیدا گفت : با این 3 كلمه و در مورد عشق بسرا ؟ شیدا - تنها - قلبیه روز سرد زمستون //// كلاغ ها تو لونشون //// علی رفته آزمایشگاه //// بگیره جوابشون //// علی مسترب بود //// تو حال خودش نبود //// زنگ بزنه به شیدا زود //// بگه جواب چی بود //// وقتی كه زنگ زد ////زد زیر گریه بد//// علی چی شده //// جواب منفی شده //// چرا نمیدی جواب //// صدات چرا شد خراب //// هیچی شیدای من //// تو شدی زن من //// از حالا تا اخر عمر //// شدی بیخ ریش من //// علی خدا خفت كنه //// در به در خودم كنه /// گفتم چی شده حالا //// جواب شده منفی ها //// علی كه اومد خونه //// با شیدا به این بهونه //// رفتن با هم سینما ///// بابا خوش به حالتونه ///// دو ماه گذشت از این ماجرا //// چه خوش بودن این دو تا //// نشستن تو سفره ی عقد //// حاج اقا تلاوت می كرد //// دوشیزه ی مكرمه شیدا جان //// این پسره كه اسمشه علی جان ///// داده بهت مهریه فقط باران ////دوسش داری بگو جواب الان //// شیدا گفت بایدفكر كنم //// چراعجله كنم //// این علی تو قضیه چت //// خیلی منو اذیت كرد //// بلند بگه دوسم داره ///// جواب بله بگیره ///// بی خیال شو شیدا//// بگو سری بله ها //// من تو رو دوست دارم //// تو هم گیر دادیا //// تو تو قلب منی //// تنها امید بودنی //// بگو به حاج اقا بله //// همه میدونن شیدا نفس منه //// شیدا بلند بلند گفت ////با اجازه بله گفت //// خلاصه بعد عروسیشون ///// با ماشین باباشون //// رفتن با هم ماه عسل /// شروع شد زندگیشون//// با هم شمال رفتن //// اینجا سانسوره باشه بعدن //// گذشت از زندگیشون //// 4 سال نشد باورشون //// الان 2 تا بچه دارن //// اما خونه ندارن //// باران و پارسا اسمشون //// علی وشیدا ننه باباشون //// علی سر كار میرفت //// شیدا كلاس یوگا میرفت //// اینم داستان این مرد و زن///// به پای هم پیر بشن////دیگه بسه نمی گم //// بقیه اشو خودت حدس بزنندا گفت : با این 4 كلمه بسرا ؟ دیونه - جیگر - ملوس - جذاب  ((((((((( ندا من عاشقتم ___ به كی بگم دیوونتم ___ زندگیمی به خدا___از عمق وجود دوست دارم ___ وای ندا جیگر من___دنیای جذاب من___هم نفس تنهای من ___عشق نا محدود من___دارم برات هلاك میشم ___ چرا نمیای پیشم ___ دیگه چی كار كنم ___ بیای تو كنج دلم )))))) خوب اینا رو نوشتم //// واسه ندا اس گذاشتم ///// قلبم داشت در میومد //// اس ندا نیومد ////بعد چند دقیقه//// اس ندا نصفه اومد (((((( گفت نیمای من ___ همه ی دنیای من ___ تو هستی مال من ___ یه بوس میدی به من ___زندگی میكنم باهات ___ خیره میشم به اون چشات ___ میگیرم اون دستات ___ میخواد نیما قلبم دربیاد ___ وای كه دارم میمرم ___ اخه تو رو ندیدم ___ لبام خشكه نیما ___ بیا تو رو ببینم ))))) نیما داشت جون میداد //// قلبش داشت وا میستاد //// رفتن تو پارك این دو تا///////// این نیما و این ندا //// باید ببینی خدا //// چه بهم میانا //// ندا خیره به چشماش //// لب گرفت ازلباش /// ندا خیلی ملوسه //// خوراك نیما بوسه //// گفت به ندا عزیزم //// میخوام یه چیزی بگم //// این انگشتر طلا///// واسه تو ندا //// میكنم خواستگاری //// جواب باشه بله ها //// ندا كه جا خوردش //// انگشترو نگاه میكردش /// یه چشمك به نیما زد //// اونو دستش انداختش //// نیما هوار كشید //// دست ندا رو بوسید ///// قلبش داشت میكوبید ////عشق و به روخش كشید ///// گفتش به خدا //// عشق و نگیری از ما //// باشیم كه پیر بشیم //// ما رو نكنی جدا ///// این دوتا خوشبخت شدن ///// تو عشقشون غرق شدن  ( شاعر میگه بهترین شعرم اینه تقدیم به ندای عزیزم )
مرسا گفت : با این 3 كلمه بسرا ؟ شب تنفر خنده 


////مرسا رو من ندیدم ///// سر كوچه وایسادم //// كه اون بیاد رد بشه //// بگم كه دوست دارم //// از اون دورا دیدمش //// مانتو سیاه بود تنش //// رفتم جلو مرسا جون //// منم بابا نیما جون //// چرا نمی دی جواب //// حال من هستش خراب //// مرسا با تنفر //// اومد اومدش جلو //// گفت نیما برو //// دیگه نمی خوام ترو ///// دلمو شكستی مرسا //// طاقت ندارم خدا //// سرگردون تو خیابونا //// كشیدم هی مگنا ///// شب شد چی كار كنم ///// مرسا رو فراموشش كنم //// برم پی زندگیم //// با یادش چی كار كنم ///// رفتم در خونشون ///// كنار پنجرشون //// یه سنگ زدم به شیشه //// شاید مرسا بیدار شه //// قند تو دلم اب بشه //// نیما فدات بشه //// بیدار شو عزیزم //// میدونم شبه گلم //// من طاقت ندارم //// بیا عزیز دلم //// مرسا اومد از پنجره //// گفت نیما بابا چه خبره //// چیه چی كارم داری //// چیكار كنم دست از سرم برداری //// گفتم مرسای من //// تو گوش كن به حرف من ///// من تو را میخوامت //// سخت بدست اوردمت //// با دلم نكن اینجوری ///// به خدا پشیمون میشی //// مرسا از اون بالا //// گفت با خنده برو حالا //// خاستم بگم تو نیما //// چرا با اون دخترا //// رفته بودی شمال //// به مرسا نگفتی چرا //// باشه میام من فردا //// كار دارم من با شما ////بزار حالا بخوابم //// الن ساعت یكه ها //// خلاصه نیمای ما //// رفت قاطیه مرغا
مهرنوش گفت : با این 3 كلمه و در موضوع جدایی بسرا ؟ محمد - مهر نوش تنهایی


 

وقتی مهر نوش ما //// اومد تو چت روم ما //// ممد و دید اونجا ////  گفت كجایید شما //// یا خوابی تو خونه////  یا بی حالیت تو رومه //// من اینجا تنها موندم //// از دست تو كلافم //// خصوصی رو باز كن /////  ////  منو عشقت صدا كن //// ممد كه حال نداشت //// حوصله دختر نداشت ///// گفت برو حال داری ////سر به سرم میزاری //// من كه نمیخوام تو رو //// از جلو چشمام برو //// من یه نسیم دارم //// خیلی دوسش میدارم //// واسم داره میمیره //// شارژم برام میگیره //// مهرنوش قصه داره /// دیگه ممد نداره  نسیم گفت : با ای 4 كلمه و در موضوع رسیدن سحر به نیما بسرا ؟ نیما عشق نسیم سحر 

نسیم قصه ی  ما ///// با نمك بچه ها //// عاشق شنل قرمزیو //// بازی گرگن به هوا ///// تو كوچه ها بازی میكرد //// عروسكی رو ناز میكرد //// سحر دختر عموشه /// نیما هم نامزدشه/// اومده بودن مهمونی ///   شهر كرد خونشونه //// عشق سحر نیما بود ////موهای نیما بلند بود //// نسیم كه دید نیما رو/// پرید بوس كرد سحر رو //// 2ماه عقب بر گردیم ///// سحر و نیما رو ببینیم /// سحر كه غصه دار بود //// تو فكر نیمایی بود /////فكر كرد به عشقش نرسه //// دنیا به اخر برسه //// یهو صدای زنگ اومد //// خواستگاری واسش اومد /// سحر حالش گرفته بود /// از غصه نیمایی بود ////  مادرش گفت سحر //// بیا چایی ببر ////  سینی چاییرو یرداش ////  نیما بود جلو چشاش //// اره نیما خواستگاره //// سحر بال در میاره //// وای خدا باور نكرد //// براش تاج گل بیاره /// خلاصه با هم عقد كردن ////  ما رو عروسی دعوت كردن ////شیوا گفت : با این 3 كلمه و در موضوع علی بسرا ؟ شیوا - علی - عاشقسه روز پیش تو اكباتان //// رفته بودم با مامان //// كه تلفنش زنگ زد ////دوست مامان حرف زد  //// گفت كه شمال میاید  //// اخر هفته بیاید //// من اینجا جشن گرفتم //// خوشحال میشم بیاید //// جاده چالوس رفتیم بالا //// رفتیم به سمت ویلا //// تو ماشین هی خندیدیم //// قلیون تو راه كشیدیم ////

كلاردشت كه رسیدیم //// اخر دنیا رو دیدیم //// ناهار بود كه رسیدیم ////جوجه كبابی زدیم ///// خیلی خوشحال بودم //// چشمامو بسته بودم ///// صدای خنده ای رو //// با گوشام میشنیدم ///// یه پسره با دوستاش //// كاش ندیده بودم ای كاش ///// پسره اومد طرفم///// روسری رو كشیدم به سرم /////  خودم جمع كردم //// براش كلاس گذاشتم ////

خلاصه اون روز گذشت //// رفتیم عروسی تو دشت ///// وای كه چه خوش میگذشت  //// نبودیم به فكر برگشت /////باز  پسره رو دیدم////اسمشو من فهمیدم //// صداش میكردن علی //// زیر چشمی نگام كرد ولی //// محلش نزاشتم ///// كاری باهاش نداشتم ///// خواستیم بریم یه جایی //// دوستامو دوستای علی ///// رفیقش میگفت به ما ///// بریم تنها اونجا ///// علی غیرتی شد //// گفت كه نه بچه ها ///// معنی نداره اونجا /// بره دختر تنها //// من كه نمیزارم ////بیاد بلا سر اونا //// وای كه من حض كردم ///// علی رو نگاه میكردم //// تو چشماش یه چیزی بود ///// تو قلبم صداش میكردم /////

بله بعد چند ماه //// گذشت از اون ماجرا ///// ندیدم من علی رو //// رفته بود از یاد اون روزا///// رفتیم با مامانم خرید //// شیوا علی رو اونجا دید ///// گفت مامان مامان ////علی نیست اونجا مامان //// علی برگشت به من //// یه چشمك زد به من //// من اونجا دلم ریخت ///// دنیا سرم چرخید ////// اره عاشق شدم ///// انگاری دیونش  شدم //// قلبم داش كنده میشد /////عشق من علی میشد ///// نفس نمیكشیدم ////// علی رو تو قلبم میدیدم ///// منو اون تیرو تخته ////// قرار گذاشتیم واسه اخر هفته ///// بشین واسه هم پیر ///// دنیا خراب شه نشیم دلگیر ///// علی شیوا داره ///// دیگه غصه نداره //////این بهترین شعر زندگیم بوده تقدیم میكنم به  سحر و رامین دعا میكنم نوك به نوك هم باشین


سحر گفت : با این 4 كلمه  بسرا ؟رامین.سحر.عشق ابدی.مینیاتور 

یكی بود یكی نبود ///// داستان ما حقیقی بود ////// زند گی یه دختری //// كه اسمش سحر بود *** سحر قصه ی ما //// رفت دانشگاه بچه ها ///// دنبال درس و تحصیل ///// تا بشه یه چیزیا *** ظاهرش ساده بود //// بچه محصلی بود //// كیف همش رو دوشش //// دنبال جزوه ها بود ***یه روزی سحر ما ////نشسته بودش تنها ///// رو سكوی دانشگاه //// سرش بود تو كتابا *** دوسناش صداش كردن //// حالشو جویا شدن //// از كلاسای فردا //// واحد كیا افتادن *** رفیقاش تو كف بودن //// كف یه پسر بودن  ////همه جوره پاش بودن ////طلبه تیپش بودن *** رامین اسمش بود //// خوشگل و باحال بود ////نگاه میكرد به ما //// اما چشاش هیز نبود *** من كه دیدمش //// محل نزاشتم بهش //// ولی دلم می خواست //// یه چیزی بگم بهش ***  انگاری عاشق شدم //// تو نگاهت گم شدم //// اخه چه جوری بگم //// اثیر چشمات شدم ***  از وقتی كه دیدمش  //// صدام یه بغضی داشتش //// انگاری كه یه جوری //// داشت خفم میكردش*** مینیاتور گذاشتم //// این اسو روش گذاشتم //// اخه نمیدونستم //// چی باید صداش میكردم *** روز سه شنبه بودش ////مامان بهم گفتش /// كه شب 5 شنبه // خواستگار میادش *** وای دنیام شد خراب //// دیگه منو نبرد خواب ////چی كار باید كنم //// تموم بشه این عذاب *** شب 5 شنبه شد //// خونمون انگاری نو شد //// چی كار باید كنم //// خواستگاری بر پا شد *** مادرم گفت سحر //// بیا چایی رو ببر ////چادرتو جمع كن //// ابرومو نبر*** داشتم خفه میشدم //// تو خونمون گم شدم //// سینی چایی رو /// تو دستام میفشردم *** وقتی رفتم تو حال //// شدم من بی حال //// چشمامو وقتی  بستم //// از خودم میكردم سوال *** چی كار كنم حالا ////به دادم برس خدا //// نمیتونم من برم ///// منو میكنن صدا *** چشمامو باز كردم ////خدایا چی دیدم //// رامین خواستگار بود ///// انگاری خواب میدیدم *** رفتم رو مبل نشستم ////هنوز مبهوت هستم //// این مینیاتوره //// باور نمیكردم //// خلاصه ( ادامه دارد)*** سحر جون ادامشو میگم صبر كن وقت نكردم به خدا  
ساقیا گفت : با این 2 كلمه  بسرا ؟ مهرنوش - ساقیامن تو چت مشغول بودم //// با مهرنوش می چتیدم////// فقط برای مهرنوش //// لاو میتركوندم//// ساقیا وارد روم شد //// جای سلام كلید شد ////ساقیا گفت ببین //// گندشو در اوردین ///// مسخره كردین شما //// سلام كنین بچه ها//// مهرنوش از ترسش  //// سلام كرد به اقا //// گفت ببخشید ما را //// ندیدیم ما شما را ///// سلام ای بزرگوار //// تاج سری واسه ما //// ما رو ببخشید اینجا ///// حواسمون نبودا ///// چیزی نگفت ساقیا ///// گفت باشه بچه ها //// نبینم تكرار شه ها //// میبرم اندیشه ها //// یه بار دیگه ببینم ///// میزنمت به خدا ////مهرنوش گفت نیما //// برم پیش ساقیا //// شوهرم اونه ها//// دوازده شبه ها ///// نیما از ترسش //// رفت از چت روم ما //// ادامه داره داستان //// بقیش باشه فردا

سرداب


محسن ( سان ) گفت : در مورد خودم احساسم اعتقادم بسرا ؟


ای تو نیاز تنهایی

 غمی جدا داری

 چرا نمیایی .....

ای تو شکوه زیبایی

هر آنچه می دانی

چرا نمیایی ........

ای بر فلکم سایه فکن یار

  نابود کن این وضع  اسف بار

 تا ره گذرم چاره ای دریاب .....

این گل بروید روی مرداب.....

روز سیه ام  ای داد بی داد 

 هستی من رفته بر باد

خنده زنم پای این دار

سرداری من باز شده خار 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////


بچه ها جواد بچه کرجه ///// درسته با ما می پلکه /// ولی ما دوسش داریم /// جون واسش گرو می زاریم //// رو تخم ما جا داره //// کی میگه بد خواه داره/// منم نیما نوکرت /// میدونی کیم رفیقت //// داش اگه یدونه باشی /// واسه ما اف داره تنها باشی //// لپ مطلبو بگم /// نامه رو تموم کنم /// جواد دوست دارم هزار تا ///// هزار تا نه اهوراسایه ی تو مثال سیمرغ واسم ////زیر پاهات دارم کم کم له میشم//// ما را نوچه ای نیست با مرام /// لوتی جلوت خط روی دستم میکشمهکتور گفت با این کلمات بسرا ؟ عسل و عشق و نفرت و مجنون
 من که باشم عشق تو //// میشم مجنون برای تو/////نفرت این رو داشته باش /// که نباشم کنار تو //// عشاق یعنی تو عسل ///شیرینی نیست مثال تو //// برای داشتن تو /// میدم جونمو واسه ی تواینم شعری برای سارا و احسان بدون کلمه وکاملا  بر تخیل نیما

سارا ی داستان ما /// مشهدی بود بچه ها ///  داشت تو خیابون //// راه میرفت قدم زنون /// یه پسره رو جد ولا //// نشسته بود  با رفقا //// من که رد میشدم /// نگاهشم نکردم//// اون منو داش ذاغ میزد /// هی چشمک و سوت میزد //// من محلش نزاشتم //// کاری باهاش نداشتم /// دیدم اومد طرفم /// یه کاغذ رو صورتم /// گفتش که  احسانم // قصد بدی ندارم// میدونم  مزاحمم /// یه خورده دوستت دارم /// سارا رو میگی کلافه /// کاغذ رو کردش پاره/// بدون هیچ حرفی //// کرد راهشو ادامه ////گذشت یه چند ماهی  ///سارا با دختر دایی////رفته بودن خرید //// رد شدن از اون حوالی ////احسان یه پراید داشتش /// داشت اونو هی می شستش //// پاشید کف رو  کاپوت ////لو نگو می چلوندش ////  داشت شعر موخندش ///انگار 2 ای اف ام بودش//// با اون صدای نازش /// چال میشد هی لوپش /// مست صداش شدم ///باهاش فیس تو فیس شدم// دست و پا مو گم کردم//// داشتم پس میوفتادم //// بهش یه جور فهموندم /// اهای عاشق شدم //// ولی بدون تغییر /// دستمالشو میکشید //// بدون هیچ مکثی //// انگار منو نمیدید //// منم که دختر داییم ////هی میگفت که بریم /// خلاصه خونه رسیدیم  //// مانتو رو در آوردیم//// مبهوت از این پسره ////یه لیوان چایی خوردیم ///// فکرای بد میکردیم//// نکنه خوشگل نیستیم /// شب شد رفتیم مهمونی ////شام خونه ی دایی /// من بی حوصله بودم //// خیلی کلا فه بودم ///خدا خدا میکردم /////کاش فکر نمی کردم ////فردا برم اونجا /// بگم بهش چرا  //// نه زشته بابا /// میگه عجب سیریشی ها //// نه برم بهش بگم //// ساعت چند اقا /// نه نه اصلا میگم ///// مسخره کردیا ///// اهان اینو میگم ///// شماره میگیرما ////نه نه دیوونه شدم //// فردا بهش چی بگم//// ساعت یک فردا //// ببینم هستش اونجا ///فردا شد من رفتم ////امن یجیب می خوندم/////هر چی گشتم  نبودش //// نه خودش  نه ماشینش///// از کجا پیداش کنم ////از کی سوال کنم //// روز ها سپری شد////پسره انگاری اب شد  //// یه روز تو راه دانشگاه ////میرفتم با بچه ها ////دم اون فلافلی //// گفتم سارا قافلی ///// پسره داشت واسه دوستاش ///// رو میز فلافل میزاشت //// هر هر می خندیدن //// فلافل گاز میزدن //// دیدم که اون پسره/// دایورت روی منه //// انگاری فهمیده بود  //// زیر نظر مه/// اومد بیرون از اونجا /// گفت اهای دختر ه //// یه چیزی بهت بگم //// قول میدی یادت نره //// من همونم که قبلا ////بهت  شماره دادم //// گفتی برو مزاحم /// الان هوار میزنم /// حالا چی بازم //// می خوای شماره بدم /// من کم نیاور دم //// سری جواب دادم //// به شرطی میگیرم ////باشی واسه خودم //// بزار اینم بگم ////دیگه تموم  شه حرفم////رفیق دور رو برت /// دیگه من نبینم /// خلاصه با هم دوست شدن /// اصلا با هم مچ شدن// داستان ما سر رسید//یه  جامعه راحت شدن //// یا علی
 


پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.