تبلیغات
...................هر چی - شعرم برای انتظار منتظران

 

تقدیم به منتظران آقاشاید امروز بیاید شاید/////////// در بروی من بگشاید////////// من به  انتظار او نشینم////////// که آری او می آیدسجاده سبز میگشایم ////// اب بر روی خاک مینشانم /////////محفلم را گلابی پاشم ///////// آری که او می آید  بر در خانه زنم پرچمی /////گویند از این کوچه رد می شوی//// تو بوی محمد(ص) را میدهی ///// آری که او می آیداین فراق دیدن تو مرا کشت ///من به دیوار دل میزنم مشت /// آقا مهر تو به من کرده  پشت /// آری که او می آید  رهسپارم به این سو و آن سو ///////// گنه کارم ندارم رو ////////سرشتم را تو آقا بگو ///////// آری که او می آید

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.