تبلیغات
...................هر چی - در سکوتی ماتم افزا

در سکوتی ماتم افزا

من کناری و مرغ شیدابا من دل خسته گوید

از چه بنشسته ای تو تنهاعشق یاری در دل دارم

میدهد هردم آزارم

شکوه ها تا بر دل دارممی گریزم از رسوایی

می ستیزم با تنهایی

جام نوشین بر لب دارممرغ شیدا بیا بیا

شاهد ناله ی حزینم شوبا نوایی به روز و شب

هم صدای دل غمینم شوای صبا گر شنیده ای

راز قلب شکسته ام امشببا پیامی به او رسان

رهگذار دل حزینم شولحظه ای آسمان تو بنگر

چهره ی ارغوانی امبا غم عشق او خزان شد

نوبهار جوانی ام...


شادباشید و شادی بخش مثل باران بهاری

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.